ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-26 12:13:22 przez Tomasz Kiełbik

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności 
 
 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/opstrzciel/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/opstrzciel/ 
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa bip.wrota.lubuskie.pl/opstrzciel/ jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858). 
 
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-26
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym. 
 
 • Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 • Dostępność architektoniczna
Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu.
- do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno od strony Placu Zjednoczenia Narodowego, dwa od strony ulicy Gen. W. Sikorskiego
- jedno wejście jest od parkingu Ośrodka Pomocy Społecznej i prowadzi do windy
- biuro podawcze znajduję się na I piętrze
- dla osób niepełnosprawnych dostępna jest winda
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującymi psem przewodnikiem
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla
- na I piętrze w korytarzu mieści się toaleta dla osób niepełnosprawnych
- przy budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
1. Publikacja strony bip.wrota.lubuskie.pl/opstrzciel – 2013-05-01
2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
3. Dostępna w serwisie  bip.wrota.lubuskie.pl/opstrzciel/ skróty klawiaturowe (accesskey):
 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X > lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X > lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X > lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X > lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 
4. Pod adresem bip.wrota.lubuskie.pl/opstrzciel/ dostępne są:
 • Dane teleadresowe siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
 • Informacje o dostępności architektonicznej
 • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
 • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
5. Pod adresem bip.wrota.lubuskie.pl/opstrzciel/kontakt/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat > Wiadomość, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
 
6. Pod adresem bip.wrota.lubuskie.pl/opstrzciel/redaktorzy/5/ dostępny jest numer telefonu 95 74 31 414, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
 
7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/opstrzciel/ była na poziomie WCAG 2.1.

 
« powrót do poprzedniej strony