ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktywna integracja w Gminie Trzciel

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty nabór partnera

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty o nr: RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/22 , który został ogłoszony w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego  na lata 2014-2020.  
 
Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,  Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel / Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu, Pl. Zjednoczenia Narodowego 9, 66-320 Trzciel, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty o nr: RPLB07.03.00-IZ/00-00-K02/22.
 
 1. Cel projektu: 
Wsparcia działań OPS w Trzcielu, mających na celu aktywizację społeczną oraz zawodową na terenie Gminy.
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.
 
 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne OPS w Trzicelu przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.
 
 1. Typy działań przewidziane do realizacji
Działania przewidziane w regulaminie dla przedmiotowego konkursu to jest:
1)  Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
 1. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 2. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 3. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 4. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 5. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 6. wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
 7. inne.
 
 1. Wymagania wobec partnera:
 
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej  
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w aktywizacji społeczno - zawodowej
 4. Partner musi wpisywać się w katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie (zgodnie z kryterium premiującym 8):
 5. przedsiębiorstwo
 6. podmioty ekonomii społecznej – organizacje pozarządowe.
 
 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej
 
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 
 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020  oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 
 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
 
 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 1 dnia od daty zakończenia naboru przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
 2. Na podstawie decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 3. Od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 
 1. Sposób i termin składania ofert:
 
 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu, Pl. Zjednoczenia Narodowego 9, 66-320 Trzciel z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty – projekty konkursowe”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 14.12.2022 .
 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  
Trzciel, dnia 22.11.2022 r.                                                          
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-23 13:28:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kiełbik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-23 13:31:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kiełbik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23 13:33:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktywna integracja w Gminie Trzciel

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-07 11:33:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kiełbik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-07 11:41:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kiełbik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-07 11:41:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »