ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Otwarty nabór partnera Działanie: 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie: 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne, Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 o nr FELB.06.13-IZ.00-002/24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:
Działanie: 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne, Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027
o nr FELB.06.13-IZ.00-002/24
 
Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,  Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel / Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu, ul. Plac Zjednoczenia Narodowego 9, 66-320 Trzciel, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie: 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne, Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027
 
 1. Cel projektu: 
Wsparcia realizacji usług społecznych na terenie Gminy Trzciel
 
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.
 
 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Trzciel przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.
 
 1. Typy działań przewidziane do realizacji:
 
I. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami.
III. Rozwój (z zachowaniem zasady deinstytucjonalizacji) usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych, w tym świadczonych w miejscu zamieszkania.
IV. Rozwój usług wspierających osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, które w przeciwnym wypadku nie miałyby w ogóle dostępu do takich usług w miejscu zamieszkania (kompleksowe wsparcie obejmujące usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, asystenckie, wytchnieniowe, pomocy sąsiedzkiej, remontowe, gastronomiczne w miejscu zamieszkania, integrację seniorów ze społecznością lokalną jako gwarancja wydłużenie samodzielności i zwiększenie jakości funkcjonowania).
VI. Upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością jako wsparcie uzupełniające w ramach projektu dotyczącego usług społecznych.
VIII. Szkolenie kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej (typ realizowany tylko jako uzupełnienie innych).
IX. Wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 
 1. Wymagania wobec partnera:
 
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług opiekuńczych
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.
 
 
 
 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych  
 
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 
 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego  2021-2027 wraz z załącznikami
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 • nie zalega z opłacaniem podatków
 
 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
 
 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
 2. Na podstawie decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu, dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 3. Od decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 
 1. Sposób i termin składania ofert:
 
 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu, ul. Plac Zjednoczenia Narodowego 9, 66-320 Trzciel z  dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 6.13”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 29.04.2024 .
Informacje:
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Trzciel ,  dnia  05.04.2024 r.                                                      
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-05 13:16:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kiełbik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-05 13:17:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kiełbik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-05 13:17:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »