ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. kadr i administracji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu

Data udostępnienia: 2019-05-15

Ogłoszono dnia: 2019-05-15 przez Dominika Konieczna

Termin składania dokumentów: 2019-06-03 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 1. jest obywatelem polskim;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 5. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne;
 6. posiada specjalizację z zakresu prawa pracy, kadr i płace;
 7. co najmniej 5- letni staż pracy w tym 3-letni staż pracy na stanowisku administracyjno – biurowym a administracji rządowej lub samorządowej;
 8. znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem, m.in. ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, KPA, ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych; ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o świadczeniach rodzinnych, Rozporządzenie Rady ministrów w sprawie szczegółowych realizacji rządowego programu Dobry Start ;
 9. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego i pomocy społecznej;
 10. umiejętność obsługi programów komputerowych – pakiet Microsoft Office- Word, Excel, Helios, Amazis, Izyda, Nemezis, Minerwa;
 11. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
b. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji;
2) umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy w zespole;
3) samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność;
4) odpowiedzialność i dokładność;
5) zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i przebiegiem pracy pracowników;
2) nadzorowanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
3) prowadzenie kart ewidencji czasu pracy odrębnie dla każdego pracownika ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji urlopów wypoczynkowych, analizy ich wykorzystania oraz przedkładanie wniosków dotyczących zaległych urlopów;
4) prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
5) naliczanie gratyfikacji za wysługę lat na podstawie posiadanych dokumentów;
6) gromadzenie informacji o potrzebach szkoleniowych i doskonaleniu zawodowym pracowników;
7) prowadzenie kontrolnego rejestru badań okresowych i kontrolnych;
8) ustalanie uprawnień do emerytur i rent, kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ZUS;
9) organizowanie i przeprowadzanie naboru pracowników zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami prawnymi;
10)  gromadzenie i właściwe zabezpieczanie dokumentacji kadrowej;
11)  sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych tj. ruchu pracowników, stanu zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych oraz czasu pracy dla potrzeb GUS;
12)  sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań;
13)  prowadzenie archiwum zakładowego;
14)  prowadzenie dokumentacji w sprawach zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
15)  prowadzenie dokumentacji w sprawach ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo systemu informatycznego zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
 1. prowadzenie Biura podawczego, w tym:
 • przygotowywanie korespondencji do wysłania,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej,
 • wysyłanie przesyłek,
 • odbieranie korespondencji adresowanej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej,
 • prowadzenie systemu łączności, w tym obsługa centrali telefonicznej, faksu i poczty elektronicznej pod adresem ops@trzciel.pl,
 1. udzielanie interesantom informacji o zakresie spraw realizowanych przez Ośrodek oraz kierowanie ich do stanowisk pracy właściwych do załatwienia sprawy,
 2. przyjmowanie i wydawanie kluczy;
 3. koordynowanie bieżących napraw i konserwacji obiektów i urządzeń;
 4. inne zadania zlecone przez Kierownika OPS na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wg stanu na 2019 r. wyniósł mniej niż 6 %

V. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem, wraz z uzasadnieniem,
 2. życiorys zawodowy (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie o niekaralności – Osoba wyłoniona na w/w stanowisko w wyniku przeprowadzonego naboru, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązana będzie przedłożyć oświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów, certyfikaty, zaświadczenia, itp.),
 7. kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej. 
Dokumenty – podanie i CV – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji "

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-03 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektor ds. kadr i administracji”  w Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu, Pl. Zjednoczenia Narodowego 9, 66-320 Trzciel lub za pośrednictwem poczty na adres podany wyżej  w terminie do dnia: 03.06.2019r. do godz. 1400. Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.

VII. Informacje dodatkowe:

1) nabór przeprowadzi komisja.
2) rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym – należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
3) dokumenty, które wpłyną po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.
4) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
5) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej -Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu. 
6) nie odsyłamy ofert, ani nie informujemy pisemnie kandydatów o wyniku naboru.
7) z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na zasadach określonych w Kodeksie pracy,
8) wybrany kandydat przed podpisaniem umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
9) Nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo:
I etap: ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu.
II etap: rozmowa indywidualna z kandydatem spełniającym warunki formalne.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Kandydat zgłasza się do konkursu z dowodem tożsamości.
 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu
z siedzibą przy Pl. Zjednoczenia Narodowego 9, 66-320 Trzciel tel.: 95 743 14 14, adres
e-mail: ops@trzciel.pl (dalej jako: Administrator)
2. Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie przeprowadzenie procesu rekrutacji na Inspektora ds. kadr i administracji,
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) realizacja czynności niezbędnych do wykonania rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO);
2) niezbędność, do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadniających interesów realizowanych przez Administratora, a w szczególności:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Informuję, iż Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do własnych danych osobowych;
2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz do ich przenoszenia.
4. Informuję o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji; konsekwencję niepodania danych osobowych stanowi brak możliwości udziału w rekrutacji.
6. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe, mogą być przekazywane na żądanie organu publicznego, upoważnionego z mocy prawa, w związku z podejmowanymi przez ten organ czynnościami.
7. Administrator Pani/Pani danych osobowych nie będzie przekazywał ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny przeprowadzenia rekrutacji, a następnie przez okres konieczny do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku w związku z przeprowadzonym procesem rekrutacji.
« powrót do poprzedniej strony