ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pracownik socjalny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu

Data udostępnienia: 2020-04-08

Ogłoszono dnia: 2020-04-08

Termin składania dokumentów: 2020-04-23 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2020

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku braku obywatelstwa polskiego- posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzone dokumentami określonymi w przepisach o służbie cywilnej).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwa skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 6. Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), tj. spełnianie co najmniej jednego z poniższych warunków:
  1. Posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2. Ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
  3. Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 7. Wymagane umiejętności zawodowe dotyczące w szczególności: znajomość ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych aktów prawnych w zakresie udzielania pomocy społecznej.
Doświadczenie zawodowe: przynajmniej 2-letni staż pracy w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej na stanowisku: pracownik socjalny.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność organizacji pracy własnej.
 2. Samodzielność, zaangażowanie, kreatywność.
 3. Odpowiedzialność.
 4. Rzetelność i dokładność.
 5. Odporność na stres.
 6. Umiejętności interpersonalne: łatwość nawiązywania kontaktów, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole.
 7. Znajomość obsługi komputera, programów informatycznych w zakresie pomocy społecznej i urządzeń biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klienta.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy dotyczące trudnej sytuacji życiowej.
 4. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań.
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i i9nspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 8. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 9. Praca w programie komputerowym pomocy społecznej  HELIOS

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na pełny etat.
 2. Praca w środowisku.
 3. Praca w biurze, w tym także przy komputerze.
 4. Bezpośredni kontakt z klientami pomocy społecznej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 0%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- załącznik nr 1
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 3. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zawodzie pracownika socjalnego.
 4. Oświadczenia:
  1. o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze – załącznik nr 2
  2. o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw obywatelskich – załączniki nr 3
  3. o niekaralności – załącznik nr 4
  4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik n r 5
 5. Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności.
 6. Podpisana klauzula RODO 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-04-23 15:00:00
b. Sposób:
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 23 kwietnia 2020r. o godzinie 15:00. Liczy się termin dostarczenia dokumentów do Ośrodka.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Zjednoczenia Narodowego 9
66-320 Trzciel
w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „dotyczy naboru na pracownika socjalnego”
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Zjednoczenia Narodowego 9
66-320 Trzciel
 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do OPS w Trzcielu po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 
 2. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o których zostaną powiadomieni telefonicznie lub z za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.
 4. W przypadku wyłonienia kandydata na w.w. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy.
 5. Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.
 6. Złożonych dokumentów aplikacyjnych OPS w Trzcielu nie zwraca, dane zbierana są wyłącznie na potrzeby niniejszej rekrutacji. 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony