ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Koordynator projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu

Wymiar etatu: umowa zlecenie na okres: od 01.05.2020r. do 31.10.2021

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu

Data udostępnienia: 2020-04-22

Ogłoszono dnia: 2020-04-22

Termin składania dokumentów: 2020-04-30 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2020

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku braku obywatelstwa polskiego- posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzone dokumentami określonymi w przepisach o służbie cywilnej).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwa skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 6. Wymagania i kwalifikacje osoby, która będzie pełnić funkcję koordynatora projektu:
   
  1. wykształcenie wyższe
  2. dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie realizacji i rozliczania projektów unijnych
  3. znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym z okresu 2014 -2020
  4. doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym zarządzanie i rozliczanie minimum 2 projektami o wartości minimum 100 000 zł zrealizowanego ze środków EFS w ramach Programów Operacyjnych potwierdzone pisemnie przez Beneficjenta projektu.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność organizacji pracy własnej.
 2. Samodzielność, zaangażowanie, kreatywność.
 3. Odpowiedzialność.
 4. Rzetelność i dokładność.
 5. Odporność na stres.
 6. Umiejętności interpersonalne: łatwość nawiązywania kontaktów, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole.
 7. Znajomość obsługi komputera, programów informatycznych w zakresie pomocy społecznej i urządzeń biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Koordynator Projektu odpowiadać będzie kompleksowo za prawidłową realizację projektu, w tym w szczególności:
 1.  Planowanie, koordynację oraz nadzorowanie pracy osób zaangażowanych we wdrażanie projektu; w szczególności nadzorowanie formalnej i organizacyjnej obsługi uczestników projektu oraz zleceniobiorców i dostawców.
 2.  Przygotowanie propozycji umów zawartych w trakcie realizacji projektu pod względem ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie.
 3.  Współpracę z wykonawcami wszystkich zadań w projekcie, w tym przede wszystkim z obsługą księgową.
 4.  Wprowadzanie danych Uczestników projektu do systemu SL2014, wprowadzanie danych personelu do bazy w systemie SL2014.
 5.  Weryfikację rezultatów poszczególnych etapów prac, zgodnie z celami, rezultatami i wskaźnikami.
 6.  Zapewnienie zgodności prowadzonych działań z dokumentami strategicznymi, budżetem i harmonogramem projektu, umową o dofinansowanie.
 7.  Bieżący monitoring postępu realizacji projektu i osiąganych rezultatów.
 8.  Dokonywanie podziału zadań merytorycznych między poszczególne osoby.
 9.  Weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac.
 10.  Organizowanie spotkań zespołu roboczego w celu weryfikacji postępu w projekcie.
 11.  Wsparcie merytoryczne Wnioskodawcy w trakcie kontroli.
 12.  Zapewnienie zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych, z wytycznymi oraz innymi dokumentami obowiązującymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a w szczególności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 13.  Wprowadzanie zmian do wniosku o dofinansowanie po uprzednim uzgodnieniu ich z kierownikiem OPS zlecającym zarządzanie.
 14.  Sporządzanie wniosków o płatność, aktualizacja harmonogramu płatności.
 15.  Prawidłowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych i innych wynikających z umowy o dofinansowanie.
 16.  Kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego oraz sprawowanie kontroli nad zgodnością działań z wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu, umową o dofinansowanie oraz dokumentami programowymi.
 17.  Przekazywanie informacji o zmianach w harmonogramie, które mają wpływ na zmianę planu finansowego projektu (dział, paragraf) do Głównego Księgowego.
 18.  Planowanie działań i wywiązywanie się z wskaźników. Dokonywanie systematycznej kontroli uzyskanych wskaźników i rezultatów.
 19.  Kontakty z Instytucją Pośredniczącą i Beneficjentami Ostatecznymi.
 20.  Zapewnienie przestrzegania na każdym etapie realizacji projektu zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 21.  Opracowanie kluczowych dokumentów związanych z realizacją Projektu (w tym: regulaminów, formularzy, dokumentów związanych z organizacją promocji Projektu).
 22.  Reprezentowanie wnioskodawcy w instytucjach zewnętrznych.
 23.  Przygotowanie dokumentacji do zakończenia projektu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres: od  01.05.2020 r. do 31.10.2021 r.
Wynagrodzenie koordynatora projektu jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 0%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 3. Oświadczenia:
  1. o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw obywatelskich – załączniki nr 1
  2. o niekaralności – załącznik nr 2
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik n r 3
 4. Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności.
 5. Podpisana klauzula RODO 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-04-30 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Zjednoczenia Narodowego 9
66-320 Trzciel
w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „dotyczy naboru na koordynatora projektu” 
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Zjednoczenia Narodowego 9
66-320 Trzciel
 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do OPS w Trzcielu po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 
 2. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o których zostaną powiadomieni telefonicznie lub z za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.
 4. Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.
 5. Złożonych dokumentów aplikacyjnych OPS w Trzcielu nie zwraca, dane zbierana są wyłącznie na potrzeby niniejszej rekrutacji. 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony