ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu

Data udostępnienia: 2023-01-09

Ogłoszono dnia: 2023-01-09

Termin składania dokumentów: 2023-01-24 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2023

Zlecający: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) - strony umowy
  o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
 • Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • Spełnienie przynajmniej jeden z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
  • ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,
  • ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
b. Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Biegła znajomość prowadzenia rachunkowości.
 • Umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych (RADIX) oraz BESTIA (program sprawozdawczy).
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek.
 • Dyspozycyjność.
 • Bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka, prowadzenie rozliczeń  z ZUS i US.
 • Przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania.
 • Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora OPS.
 • Opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych.
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków.
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.
 • Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.
 • Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.
 • Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej).
 • Zapewnienie terminowego ściągania należności.
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 • Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo - księgową jednostki.
 • Współpraca ze Skarbnikiem Gminy Trzciel
 • Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora OPS, nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 • Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu, Pl. Zjednoczenia narodowego 9, 66-320 Trzciel.
 • Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, pierwsza umowa na czas określony na okres 3 miesięcy.
 • Normy czasu pracy: przeciętnie 8 godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca na stanowisku wymagająca umiejętności współdziałania z współpracownikami na stanowiskach urzędniczych oraz z innymi osobami i instytucjami. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami bhp.
 • Gotowość do podjęcia pracy od 01 marca 2023 roku z możliwością przesunięcia terminu z uwagi na potrzeby pracodawcy.

V. Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie BIP Ośrodka: https://ops.trzciel.pl/wakaty/2/status/).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 • Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
Kandydaci proszeni są o podanie danych kontaktowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-01-24 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcielu lub przesłać na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu, Pl. Zjednoczenia Narodowego 9 - w terminie do dnia 24 stycznia 2023 r., do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcielu”.
Terminem wiążącym jest data wpływu do Ośrodka, a nie data nadania.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu, Pl. Zjednoczenia Narodowego 9

VII. Informacje dodatkowe:

 • Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 • O terminie i miejscu postępowania konkursowego uczestnicy zostaną zawiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.
 • Wybrany w wyniku rekrutacji kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
 • RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcielu dostępna jest na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu - https://ops.trzciel.pl/64/RODO/
Szanowni Kandydaci,
Uważnie przeczytajcie ogłoszenie o naborze i zastanówcie się czy stanowisko, o które zamierzacie się ubiegać odpowiada Państwa oczekiwaniom a jednocześnie czy spełniacie wymagania jakie stawia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
Jeżeli nie spełniacie, któregokolwiek z wymagań niezbędnych określonych w danym ogłoszeniu przykładowo: w zakresie wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, uprawnień lub Państwa oferta będzie niekompletna, zostanie odrzucona na etapie selekcji aplikacji pod względem formalnym.               
Formularz należy wypełniać w takim zakresie, jaki jest niezbędny z uwagi na wymagania postawione  w ogłoszeniu o naborze.                                                                                       
Prosimy pamiętać o wpisywaniu konkretnych dat oraz podaniu danych kontaktowych.                       
Jednym z etapów rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli Państwo zostaną do niej zakwalifikowani będziecie mieli możliwość zaprezentowania swojego pełnego doświadczenia zawodowego, wykształcenia, przebytych kursów czy nabytych uprawnień lub umiejętności komisji ds. naboru.  
 
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
Konieczna Dominika

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu, ul. Plac Zjednoczenia Narodowego 9. 66-320 Trzciel, ops@trzciel.pl 
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej zgody oraz Kodeksu Pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit.c) RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony