ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-03-29 11:01:13 przez Tomasz Kiełbik

Akapit nr - brak tytułu

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

1) obywatelom polskim; 
2) cudzoziemcom: 
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, 
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

  Rodzaje świadczeń rodzinnych
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek dla opiekuna
 • świadczenia rodzicielskie
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający dla niej alimenty został wydany przed osiągnięciem przez nią pełnoletności
   
Uwaga:
Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka.
Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zasądzono świadczenia alimentacyjnego ponieważ:
 • drugi z rodziców nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
  Do jakiego wieku dziecka przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
 • 18 roku życia lub
 • do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej), albo
 • do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku zycia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

  Jakie dochody uprawniają do zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.


  Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?

Od 1 listopada 2016r.:

1) 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

  Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 
 • urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł na każde urodzone dziecko,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie,
 • samotnego wychowania dziecka, na które nie ma możliwości zasądzenia alimentów - dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 273,00 zł, nie więcej niż 546,00 zł na wszyskie dzieci,
 • Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci, rodzinom w których jest co najmniej troje dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia,
 • rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo, w wysokości 100,00 zł na dziecko,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - który przysługuje:
  • w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego - w wysokości 113,00 zł miesięcznie albo
  • w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także w artystycznej) - w wysokości 
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony